هر که واقعاً از خدا شرم و حیا کند، مرگ خود را هر لحظه جلوى خود مى بیند، نسبت به دنیا و تجمّلات آن بی رغبت می شود، سر و چشم و گوش و زبان و فکر و همچنین شکم و اطراف آن را حفظ مى نماید و هیچگاه قبرستان و حالات درون قبر را فراموش نمى کند.
زاهد کیست؟ وظیفه اش چیست؟، ص: 111