چون یکى از شما بخواهد که آنچه دعا مى کند مستجاب گردد، لازمست از تمام مردم مأیوس و منقطع شده، و او را امید و نظرى غیر از پروردگار متعال نباشد، و هر گاه خداوند متعال از قلب بنده خود آگاه شده و او را در چنین حالى ببیند؛ آنچه سؤال و دعاء کند به هدف اجابت رسیده و حاجت او بر آورده خواهد شد.
ترجمه مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، متن، ص: 79