وقت غذا خوردن خدا را بسیار یاد کنید و سرکش مباشید که غذا یکى از نعمتها و روزى هاى الهى است که شکرش بر شما واجب است. با نعمتها پیش از آنکه از دست تان برود خوب رفتار کنید که نعمت ها از دست می رود و هر طور که صاحب نعمت با آنها رفتار کرده شهادت مى دهد.
هر کس از خدا به روزى کم قانع و خشنود باشد، خداوند نیز به عمل کم از او راضى خواهد بود.
ترجمه مکارم الأخلاق، ج 1، ص: 280