آیا میخواهید شما را از خصوصیات زنانی که اهل بهشتند، آگاه کنم؟ زن وفاداری که فرزند زیاد می آورد، خیلی زود آشتی میکند و همین که(به همسرش)بدی کرد، میگوید این دست من در دست توست، چشم برهم نمیگذارم تا وقتی ازمن راضی شوی..
نهج الفصاحه(مجموعه کلمات قصارحضرت رسول صلى الله علیه وآله)ص 241