امانتدارى روزى مى آورد و خیانت در امانت فقر.
بحارالأنوار، ج78، ص60