از اخلاق پیامبران، نظافت و پاکیزگی است.
تحف العقول ،ص466